Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.
logo

 

Výborné tretie miesto na ORAVSKOM POHÁRI.
Družstvo v zložení Jozef Gibaľa a Patrik Košičiar zo Spojenej školy v Poltári sa 11. mája 2018 umiestnilo v silnej konkurencii 36 pilčíkov na výbornom treťom mieste a úspešne reprezentovalo našu školu.

Súťaže Drevorubač 2018 sa zúčastnilo 36 pilčíkov zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Svoju šikovnosť preukazovali pri stínke stromov, výmene reťaze, v kombinovanom
a presnom reze kmeňa i odvetvovaní.

 

PRENÁJOM VOĽNÝCH PRIESTOROV

Spojená škola v Poltári v súlade so smernicou BBSK o prenájme priestorov ponúka na prenájom voľné kancelárske, obchodné a prevádzkové priestory na podnikanie nachádzajúce sa na Železničnej ulici v Poltári.


Bližšie informácie o možnosti prenájmu Vám podá riaditeľ Spojenej školy v Poltári Mgr. Dušan Zdechovan tel.: 0905 458 919,
alebo ekonómka Spojenej školy Ing. Anna Lukáčová 047/422 2310.

 

Organizácia školského roka 2017-2018

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v školskom roku 2017/2018 a v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SR na školský rok 2017/2018 takto:

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2017, slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína dňa 4. septembra 2017 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2017 (utorok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí dňa 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok). Viac

Vitajte

na stránke Spojenej školy v Poltári, ktorá píše svoju históriu od roku 1959. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole. Škola má bohatú tradíciu a počas svojej existencie neustále prispievala k výchovno-vzdelávaciemu procesu v meste Poltár, ale i mimo neho.
Naša škola je významnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou a zabezpečuje svojimi podmienkami perspektívu pre mnohých absolventov základných škôl, ktorí majú záujem vzdelávať sa v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a sklárskych odboroch.


Škola poskytuje:

Škola je dostatočne materiálne vybavená pre vyučovanie, k dispozícii má odborné učebne - učebňa informatiky, jazyková učebňa, učebňa pre vyučovanie odborných predmetov, chemické laboratórium a chemická učebňa, učebňa pre vyučovanie lesníckych odborov.
Študenti si môžu vybrať z troch jazykov, ktoré sa u nás vyučujú - anglický, nemecký a ruský. Škola má vlastnú telocvičňu.
Odborný výcvik žiaci vykonávajú v dielňach, na vlastnom hospodárstve v Rovňanoch, na rôznych zmluvných podnikoch: - predovšetkým štátne lesy, komposesorát České Brezovo, PD Poltár.
S učebným odborom cukrár súvisí aj vlastný bufet, kde sa zhodnocujú produkty našej kuchyne a cukrárskych výrobkov. Škola buduje vlastné reštauračné zariadenie, v ktorom budú vykonávať odborný výcvik študenti odborov kuchár, čašník - servírka, alebo hostinský, ktorý od školského roka 2009/2010 máme schválený v sieti učebných odborov.
Počas svojej existencie sa naša škola zaradila medzi popredné vzdelávacie inštitúcie v našom regióne a v tomto smere chceme aj naďalej pokračovať. Škola poskytuje možnosť ubytovnia v školskom internáte.

Mapa


Smernica 003/20158 UHK BBSK - Informácia
V Spojenej škole v Poltári, Železničná 5, 987 01 sa podnety , týkajúce sa protispoločenskej činnosti a korupcie vybavujú na základe vnútorného predpisu - Smernica 003/20158 s UHK BBSK, v ktorom je rozpracovaný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Spojenej školy a BBSK.
Podľa čl.2 bodu 1. písm. c/ A čl.3 , bodov 1. až 3. smernice je zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa §11 ods. 4 až 7 . a § 12 zákona č.307 /2014 Z.z hlavný kontrolór BBSK Ing. Michal Kňažek. Táto zodpovedná osoba príjíma, vybavuje a preveruje podnety a plní ďalšie úlohy stanovené zákonom a predmetnou smernicou.


Mgr. Dušan Zdechovan
riaditeľ SŠ Poltár