Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.
logo

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy


Modernejšie v škole – úspešnejšie v praxi
Spojená škola v Poltári, ktorá má už vyše päťdesiat rokov neodmysliteľné miesto v našom regióne, má za cieľ pripraviť pre život zručného odborníka, v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodársta, ktorý nemá problém uplatniť sa vo svojej profesii. Aj vďaka projektu realizovanom na našej škole, pod názvom „ Modernejšie v škole – úspešnejšie v praxi“ zvyšujeme u našich žiakov šance na trhu práce. Viac


Spojená škola v Poltári zabezpečuje vzdelávanie žiakov v učebných
a študijných odboroch, ktoré výraznou mierou zlepšujú
umiestnenie žiakov na trhu práce.

Vitajte

na stránke Spojenej školy v Poltári, ktorá píše svoju históriu od roku 1959. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole. Škola má bohatú tradíciu a počas svojej existencie neustále prispievala k výchovno-vzdelávaciemu procesu v meste Poltár, ale i mimo neho.
Naša škola je významnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou a zabezpečuje svojimi podmienkami perspektívu pre mnohých absolventov základných škôl, ktorí majú záujem vzdelávať sa v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a sklárskych odboroch.


Škola poskytuje:

Škola je dostatočne materiálne vybavená pre vyučovanie, k dispozícii má odborné učebne - učebňa informatiky, jazyková učebňa, učebňa pre vyučovanie odborných predmetov, chemické laboratórium a chemická učebňa, učebňa pre vyučovanie lesníckych odborov.
Študenti si môžu vybrať z troch jazykov, ktoré sa u nás vyučujú - anglický, nemecký a ruský. Škola má vlastnú telocvičňu.
Odborný výcvik žiaci vykonávajú v dielňach, na vlastnom hospodárstve v Rovňanoch, na rôznych zmluvných podnikoch: - predovšetkým štátne lesy, komposesorát České Brezovo, PD Poltár.
S učebným odborom cukrár súvisí aj vlastný bufet, kde sa zhodnocujú produkty našej kuchyne a cukrárskych výrobkov. Škola buduje vlastné reštauračné zariadenie, v ktorom budú vykonávať odborný výcvik študenti odborov kuchár, čašník - servírka, alebo hostinský, ktorý od školského roka 2009/2010 máme schválený v sieti učebných odborov.
Počas svojej existencie sa naša škola zaradila medzi popredné vzdelávacie inštitúcie v našom regióne a v tomto smere chceme aj naďalej pokračovať. Škola poskytuje možnosť ubytovnia v školskom internáte.

Mapa


Smernica 003/20158 UHK BBSK - Informácia
V Spojenej škole v Poltári, Železničná 5, 987 01 sa podnety , týkajúce sa protispoločenskej činnosti a korupcie vybavujú na základe vnútorného predpisu - Smernica 003/20158 s UHK BBSK, v ktorom je rozpracovaný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Spojenej školy a BBSK.
Podľa čl.2 bodu 1. písm. c/ A čl.3 , bodov 1. až 3. smernice je zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa §11 ods. 4 až 7 . a § 12 zákona č.307 /2014 Z.z hlavný kontrolór BBSK Ing. Milan Kňažek. Táto zodpovedná osoba príjíma, vybavuje a preveruje podnety a plní ďalšie úlohy stanovené zákonom a predmetnou smernicou.


Mgr. Dušan Zdechovan
riaditeľ SŠ Poltár