Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.
logo

60. VÝROČIE SPOJENEJ ŠKOLY POLTÁR
1960 - 2020

Usmernenie na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID – 19
_______________________________________________________


Informácia pre žiakov školy a rodičov o rodičov o ochorení COVID 19
INFORMÁCIA

_______________________________________________________

OBJEDNÁVANIE CUKRÁRENSKÝCH VÝROBKOV

Objednávky na zákusky, cukrovinky a ďalšie výrobky cukrárskej výroby Spojenej školy sa podávajú každý štvrtok od 11,00-12 ,00 hod.
- okrem prázdnin a sviatkov.

 


ÚSPEŠNÝ PROJEKT SPOJENEJ ŠKOLY

Spojená školazískala finančnú podporu na projekt „Zvýšenie záujmu žiakov o poľnohospodárske a lesnícke odbory – Príprava regionálneho centra odborného vzdelávania v Poltári“ 623 876,33 Eur. Cieľ projektu: Zvýšenie počtu žiakov na praktickej výučbe poľnohospodárskych a lesníckych odboroch Spojene školy. Konkrétne pôjde o nárast počtu žiakov v poľnohospodárskych odboroch o 10 % a stabilizáciu  žiakov lesníckych odborov Spojenej školy.
Viac o projekte....


FOTODOKUMENTÁCIA K PROJEKTU 1.časť
FOTODOKUMENTÁCIA K PROJEKTU 2.časť

NOVÁ TECHNIKA V NAŠEJ ŠKOLE

"V rámci podpory na zriadenie regionálneho centra vzdelávania pri spojenej škole v Polári sme získali novú techniku do autoškoly.  Realizované vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného Akčného plánu rozvoja okresu Poltár"

viac info

 

Vitajte

na stránke Spojenej školy v Poltári, ktorá píše svoju históriu od roku 1959. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole. Škola má bohatú tradíciu a počas svojej existencie neustále prispievala k výchovno-vzdelávaciemu procesu v meste Poltár, ale i mimo neho.
Naša škola je významnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou a zabezpečuje svojimi podmienkami perspektívu pre mnohých absolventov základných škôl, ktorí majú záujem vzdelávať sa v poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a sklárskych odboroch.


Škola poskytuje:

Škola je dostatočne materiálne vybavená pre vyučovanie, k dispozícii má odborné učebne - učebňa informatiky, jazyková učebňa, učebňa pre vyučovanie odborných predmetov, chemické laboratórium a chemická učebňa, učebňa pre vyučovanie lesníckych odborov.
Študenti si môžu vybrať z troch jazykov, ktoré sa u nás vyučujú - anglický, nemecký a ruský. Škola má vlastnú telocvičňu.
Odborný výcvik žiaci vykonávajú v dielňach, na vlastnom hospodárstve v Rovňanoch, na rôznych zmluvných podnikoch: - predovšetkým štátne lesy, komposesorát České Brezovo, PD Poltár.
S učebným odborom cukrár súvisí aj vlastný bufet, kde sa zhodnocujú produkty našej kuchyne a cukrárskych výrobkov. Škola buduje vlastné reštauračné zariadenie, v ktorom budú vykonávať odborný výcvik študenti odborov kuchár, čašník - servírka, alebo hostinský, ktorý od školského roka 2009/2010 máme schválený v sieti učebných odborov.
Počas svojej existencie sa naša škola zaradila medzi popredné vzdelávacie inštitúcie v našom regióne a v tomto smere chceme aj naďalej pokračovať. Škola poskytuje možnosť ubytovnia v školskom internáte.

Mapa


Smernica 003/20158 UHK BBSK - Informácia
V Spojenej škole v Poltári, Železničná 5, 987 01 sa podnety , týkajúce sa protispoločenskej činnosti a korupcie vybavujú na základe vnútorného predpisu - Smernica 003/20158 s UHK BBSK, v ktorom je rozpracovaný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Spojenej školy a BBSK.
Podľa čl.2 bodu 1. písm. c/ A čl.3 , bodov 1. až 3. smernice je zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa §11 ods. 4 až 7 . a § 12 zákona č.307 /2014 Z.z hlavný kontrolór BBSK Ing. Michal Kňažek. Táto zodpovedná osoba príjíma, vybavuje a preveruje podnety a plní ďalšie úlohy stanovené zákonom a predmetnou smernicou.


Mgr. Dušan Zdechovan
riaditeľ SŠ Poltár