Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Organizácia školského roka

Nie je škola ako škola

Organizácia školského roka 2018-2019

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin v školskom roku 2018/2019 a v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky SR na školský rok 2018/2019 takto:

 

PRÁZDNINY: