Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.
logo

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Mimoškolská činnosť

Krúžková činnosť je veľmi bohatá a rôznorodá. U nás už tradične pracujú krúžky športové - stolnotenisový, volejbalový, strelecký, ďalej krúžky výpočtovej techniky, technický, aranžérsky, šikovných rúk, turisticko-ochranársky, zoologický, literárno-dramatický. Vydávame vlastný časopis Ozvena. So žiakmi sa každoročne zúčastňujeme tematických exkurzií napríklad na Agrokomplex, do Arboréta v Mlyňanoch, na Autosalón Nitra, Gastro Nitra, Deň poľa a rôzne kultúrne a športové podujatia. Máme vlastný autobus, preto sú tieto naše aktivity pre žiakov zadarmo.
Škola žije aj športom. Vychovávatelia v našom školskom internáte často organizujú školské medzitriedne športové súťaže - minifutbal, stolný tenis, volejbal, tenis a iné. Posilňovňa v telocvični je tiež využívaná našimi žiakmi v maximálnej možnej miere. Zapájame sa však aj do súťaží organizovanými v rámci regiónu.
Počítačová gramotnosť je u nás kladená na popredné miesto. Naši žiaci okrem vyučovacích hodín informatiky a internetu, krúžkovej činnosti, môžu podľa záujmu po skončení vyučovania využívať našu učebňu informatiky a internetu podľa svojho záujmu. Učebňa informatiky je často využívaná na iných vyučovacích hodinách, napríklad pri vyučovaní jazykov, odborných predmetov, ekonomiky.

Projekty

Naša škola je partnerom projektu pre oblasť zvyšovania ekologickej výchovy a ochrany prírody pod názvom "Ekologické centrum Poltár pre rozvoj mladej generácie". Zapojili sme sa do viacerých projektov, zameraných na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Súťaže

Z našich žiakov vyrastajú odborníci vo svojej profesii. Každoročne sa úspešne zúčastňujeme Majstrovstiev Slovenska v orbe, a súťaží v odborných zručnostiach v odbore: mechanizátor lesnej výroby a mechanizátor rastlinnej výroby.
Naše učilište sa pravidelne a veľmi aktívne zúčastňuje súťaže a prehliadky "Jablko Novohradu".

Spolupráca s podnikateľskými subjektami

Škola veľmi úzko spolupracuje s podnikateľskými subjektami, ako sú napr.: Komposesorát České Brezovo, s pánom V. Očenášom, ktorý sa zaoberá obchodovaním a spracovaním dreva, so Štátnymi lesmi Poltár a Kriváň a inými miestnymi podnikateľmi. Naši žiaci, odbor mechanizátor lesnej výroby, v týchto subjektoch prevádzajú odborný výcvik a podieľajú sa aj na produktívnej práci.