Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Odborná príprava

Odborný príprava je dôležitou súčasťou štúdia na našom učilišti. Organizovanie a prácu na odbornom výcviku zabezpečuje 9 majstrov s plnou kvalifikáciou a dlhoročnými skúsenosťami pri výchove mladej generácie.
Pri rozpracúvaní plánov pre jednotlivé odbory vychádzajú z profilu absolventa, väzieb na teoretické vyučovanie a materiálne podmienky školy a potrieb regiónu. Témy odborného výcviku a praxe žiaci spolu s majstrami plnia na pracoviskách účelového hospodárstva Rovňany, v dielňach v areáli školy, v cukrárskej dielni a na zmluvných podnikoch.
Úsek odbornej prípravy vyvíja rôzne aktivity napríklad výstavky prác žiakov, predaj výrobkov, poskytovanie služieb mechanizácie poľných prác aj inú podnikateľskú činnosť s dostupnou technikou. Jeho súčasťou je aj výcvik vodičov motorových vozidiel.
Majstri odborného výcviku každoročne pripravujú žiakov na súťaž v orbe, súťaž v zručnosti jazdy a práce s nakladačom. Pravidelne sa s našimi výpestkami zúčastňujeme súťaže JABLKO NOVOHRADU a s výrobkami žiakov Vianočných trhov v Nitre.