Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Štvorročné štúdium

Je určené pre žiakov, ktorý úspešne ukončili ZŠ v 9. ročníku

2848 M Chemická informatika

4210 M 11 Agropodnikanie - agroturistika - NOVÉ

Od 1. 9. 2013

Prispieva k novému spektru študijných odborov okresu Poltár. Zameranie odboru, prírodné podmienky regiónu a tradície v poľnohospdástve, lesníctve to umožňujú. Absolvent bude schopný vykonávať odborné práce súvisiace s marketingom v agropodnikaní a agroturizme v podmienkach, ktoré ponúka región Poltár. Lesy, rybníky, rieky, chodníky, cesty, chaty, ubytovanie, stravovanie, rekreácia, lyžovanie, chov domácich zvierat. Škola má vybudované tradície a počas 53 ročnej existencie sa práve týmto činnostiam venuje vo svojej výchove. Po skončení štúdia absolvent získa maturitné vysvedčenie, možnosť uplatnenia sa v cestovnom ruchu,agroturizme, podnikaní v turizme.