Myslite už teraz na budúcnosť vašich detí. Spolu s nimi vyberte tú správnu školu.

Odborný výcvik

Praktický výcvik

Kurzy

Nadstavbové štúdium

Je dvojročné štúdium určené pre absolventov učebných odborov.

4521 L Lesné hospodárstvo

Je určené pre absolventov trojročného učebného odboru mechanizátor lesnej výroby, končí maturitnou skúškou a poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie

4512 L Poľnohospodárstvo

Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov s poľnohospodárskym zameraním, ktorí týmto získajú úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

4526 L 00 Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Odbor je určený pre absolventov učebných odborov mechanizátor rastlinnej výroby a mechanik opravár

2982 L 02 Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

Odbor je určený pre absolventov odborov cukrár a pekár

2737 L Sklársky a keramický priemysel

Tento odbor nadstavbového štúdia je určený pre absolventov 3 - ročných učebných odborov. V priebehu dvoch rokov pri dennej forme štúdia absolventi získajú maturitu. Študenti sa zdokonaľujú vo svojej odbornej profesii, prehlbujú a rozširujú komplexné vedomosti o sklárskej výrobe, zošľachťovaní skla, princípoch jednotlivých procesov a operácií prebiehajúcich pri tvarovaní, zdokonaľovaní a zošľachťovaní skla. Naučia sa pracovať s počítačom, získajú znalosti z ekonomických predmetov. Absolvent študijného odboru sklársky priemysel pozná jednotlivé sklárske technológie, spôsoby zošľachťovania sklených výrobkov, používanie rôznych zariadení na zdobenie skla, vie samostatne navrhovať a realizovať rôzne druhy dekorov, vrátane určenia pracovných a technologických postupov, má prehľad o výrobe skla na Slovensku a vo svete, pozná princípy tvorby výrobných nákladov, tvorby cien, základy marketingu a propagácie výrobkov. Po ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale uplatní sa aj v praxi vo vysokokvalifikovaných robotníckych profesiách, v technickohospodárských činnostiach najmä v súkromnom sektore.